Hjemmesykehus for barn

Hjemmesykehuset “flytter sykehuset hjem”, slik at barnet og familien kan slippe å være på sykehus mer enn nødvendig.

Avansert hjemmesykehus for barn tilbyr behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus. Tilbudet gjelder barn 0-18 år, uavhengig av diagnose. Vi har samarbeidet med OUS, Ullevål om dette siden de  startet opp med hjemmesykehus i 2008. 

Et sykehusopphold kan være en stor belastning for et barn.

Å ta barn på alvor er å tilrettelegge behandling og oppfølging slik at barnet ikke utsettes for større belastninger enn helt nødvendig.
Et sykt barn er ikke alene, både søsken og foreldre påvirkes når et barn må innlegges på sykehus, derfor kan hele familien vinne på at barnet kan behandles i hjemmet. Hjemmebehandling kan gi både helsegevinst og bedre livskvalitet for alle. Avansert hjemmesykehus ved OUS er en liten forgangsvirksomhet i vårt land.

Disse sykehusene samarbeider vi med om hjemmesykehus for barn:

Oslo Universitetssykehus, Ullevål- Avansert hjemmesykehus for barn!
SfK har siden 2008 vært med på å bygge opp Avansert hjemmesykehus for barn (Ahs). Vi har samarbeidet for å skaffe prosjektmidler til forberedelse, planlegging og oppstart av Palliativt team for barn i Kvinne- og barneklinikken, Oslo Universitetssykehus(Ous).

Dette startet opp i 2013 og SfK har bidratt med betydelige midler til denne startfasen og videreføring.

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten mangler i dag en samlet, oppdatert ekspertise i palliasjon til barn, og det finnes lite organisert virksomhet for barnepalliasjon. Fler og fler helseregioner ser også nå behovet for egne palliative team for barn med spesialkompetanse på barnepalliasjon. Ahs er en seksjon i Kvinne- og barneklinikken, Ous som flytter sykehuset hjem. Dvs. at de gir barn og ungdom tilbud om behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus.

Akershus Universitetssykehus (Ahus)
Vi har siden 2015 bidratt med utstyr og kompetanse til å få hjemmesykehuset opp og gå. Dette er et godt fungerende prosjekt som siden høsten 2016 ble lagt innunder sykehusets barneavdeling. Vi bidrar fortløpende med midler til kompetanse og oppdateres status fortløpende.

St.Olavs hospital

Vi leverer uniformer til avansert hjemmesykehus for barn på St. Olavs Hospital.

Takk fra OUS!

Ahs erkjente tidlig behovet for å bygge og etablere en grunnkompetanse i palliasjon til barn. SfK har her vært en solid støttespiller. Ahs har god kjennskap til barnepalliasjon og barnehospice i London og Stockholm og til de internasjonale nettverkene innenfor barnepalliasjon. Dette har de oppnådd takket være god hjelp fra Støtteforeningen for kreftrammede (Sfk) og Barnestiftelsen ved Ous. Ahs har de siste tre årene forsøkt å starte etablering av et tverrfaglig palliativt team for barn i Kvinne- og barneklinikken uten så langt å lykkes, men med støtte i ønske og intensjon fra klinikkledelsen. Det er krevende å finne midler til utvikling av ny virksomhet, fordi nyskapende arbeid krever ekstra bevilgninger, som det hittil ikke har vært rom for.