Hvem er vi

Støtteforeningen for Kreftrammede-Superselma arbeider for å skape lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

Om oss

SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Dette er helt nødvendig for at helsepersonell skal kunne utvikle seg faglig og gi den beste omsorgen for kreftrammede pasienter og pårørende.
I 2015 begynte Superselmas forening og Støtteforeningen for Kreftrammede å samarbeide og ble godt kjent. Vi passet så godt sammen at vi i 2016 slo oss sammen. Dermed drives Superselma-prosjektet videre som et eget prosjekt under Støtteforeningen for Kreftrammede og gir lysglimt til kreftsyke barn i hele Norge.
Innsamlede midler benyttes til:

 • Kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter
 • Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner
 • Sosiale arrangementer/hjelp for å gi kreftrammede og pårørende verdifulle opplevelser sammen.
 • Superselma-prosjektet som gir lysglimt til barn som er under behandling for kreft
 • Hjelpe barn med kreft som er under behandling og sette fokus på forskning på barn med kreft. 

 

Virksomheten

SfK er nå inne i sitt 25. driftsår. Foreningen er en frivillig og uavhengig organisasjon som ved hjelp av innsamlede midler arbeider for å nå ut til så mange som mulig med positive opplevelser og ønsker å bidra til smil, glede og et håp til de som har det vanskelig. Selskapet har lokaler i Asker kommune.

SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Dette er helt nødvendig for at helsepersonell skal kunne utvikle seg faglig og gi den beste omsorgen for kreftrammede pasienter og pårørende. SfK ønsker å hjelpe både voksne og barn med kreft.

I 2016 slo SfK seg sammen med Superselmas forening som har vært en foreldredrevet forening siden 2013. De har gitt lysglimt til kreftsyke barn i hele Norge. Superselma-prosjektet ble fra 2016 Støtteforeningen for Kreftrammede sitt hovedprosjekt for barn. Prosjektet gir LYSGLIMT til barn med kreft i hele landet og har stort fokus på å gi midler til kompetanse til helsepersonell.

Vi er opptatt av:

 • Tett dialog med pasienter, pårørende og helsepersonell for å hjelpe på beste måte
 • Ta vare på foreldrene og søsken til barn med kreft
 • At veien for å få hjelp er kort. Vi tar avgjørelser fortløpende
 • Møte pasienter og pårørende i den situasjonen de befinner seg i der og da med respekt, forståelse og ydmykhet.
 • Gi bedre kompetanse til helsepersonell
 • Kvalitetssikre at pengene blir brukt som avtalt på helseinstitusjonene

Aktiviteter

Vi har en tett dialog med helsepersonell på institusjonene. Dette bidrar til et godt grunnlag for å kartlegge hvordan vi kontinuerlig kan hjelpe personalet, pasientene og pårørende på beste måte.

SfK har tilrettelagt for god kvalitetssikring og oppfølging av prosjektene vi støtter. Målet med dette er å kunne vise til hva vi har oppnådd med å gi pengene til kreftsaken og få fremdrift i prosjektene.

Følgende aktiviteter har vært gjennomført i 2016:

Kompetanseheving av helsepersonell:
SfK har fortsatt stor økning av søknader fra helsepersonell som søker midler til deltakelse på kurs/konferanser som omhandler kreft. Dette mener vi er viktig slik at helsepersonell kan tilegne seg ny og nødvendig kunnskap og samtidig kommer sammen på tvers av sykehusregionene og får utveksle kunnskap og erfaring. 

Innvilget deltagelse på følgende konferanser og kurs for helsepersonell fra hele landet:

 • NOBOS på Island
 • NOPOH-møte på Island

NOPHO (Nordisk forening for Pediatrisk Hematologi og Onkologi) er en sammenslutning av Nordiske barnekreftleger.  Fra 1984 ble det etablert felles nordiske behandlingsprotokoller for akutt myelogen leukemi, og fra 1992 for akutt lymfatisk leukemi. NOPHO har tidlig vært førende i barnekreftbehandling og resultatene har blitt  lagt merke til internasjonalt.

NOBOS er en tilsvarende forening for sykepleiere i Norden som jobber med barnekreft. NOPHO og NOBOS samarbeider tett.

 • EBMT (European Society for
  Blood and Marrow Transplantation) -Valencia
 • Sykepleierkongressen ( Norsk Sykepleierforbund).
 • Landskonferanse i palliasjon
 • Cytostatica-kurs
 • Nordisk konferanse i hjemmesykehus i Oslo
 • Landskonferansen i kreftsykepleie i Stavanger

Hjemmesykehus for barn:

Oslo Universitetssykehus(Ous), Ullevål- Avansert hjemmesykehus for barn (Ahs):
Ahs er en seksjon i Kvinne- og barneklinikken, Ous som flytter sykehuset hjem. Dvs. at de gir barn og ungdom tilbud om behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus.

SfK har siden prosjektstart i 2008 vært med på å bygge opp Avansert hjemmesykehus for barn (Ahs) som startet helt uten midler fra Ous.

I november 2016 samarbeidet SfK med Ahs om å arrangere den første nordisk konferansen i hjemmesykehus. Konferansen var i Oslo med deltagere og foredragsholdere fra hele Norden.

SfK fikk i 2016 innvilget midler fra en stiftelse for å ferdigstille sluttprosjektet som går over to årsperiode. Midlene utbetales i rater etter hvert gjennomførte delmål. Med bakgrunn i gjennomføringen av dette prosjektet har vi opparbeidet et godt grunnlag for å hjelpe flere sykehus som ønsker å starte opp hjemsykehus for barn.

Sykehust Telemark HF, Skien:
SfK har vært i dialog og møter med avdelingsleder ved barneavdelingen som ønsker å starte opp hjemsykehus for barn. Sykehuset har ingen midler til dette og blitt bedt om å sende prosjektsøknad til SfK. De fikk innvilget midler til deltagelse på Nordisk konferanse i hjemmesykehus i Oslo i regi av Ous og SfK.

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg:
På etterspørsel fra flere pårørende som har barn med kreft i dette fylket, ser vi behovet for et hjemmesykehus i Vestfold. Det ble i 2016 avtalt møte med sykehuset i januar 2017 vedr. vurdering av oppstart av hjemmesykehus. 

A- hus:
SfK har vært deltagende i prosessen av oppstart hjemsykehus for barn siden 2015 med blant annet uniformer og midler til kompetanse og utstyr. Hjemmesykehuset fikk i 2016 midler til deltagelse på NOBOS-konferanse på Island og cytostaticakurs slik at flere av sykepleierne kan gi behandling i hjemmet.

SfK har på agendaen for 2017 å følge opp flere helseforetak for å vurdere oppstart flere steder.

Oslo Universitetssykehus (Ous), Rikshospitalet:
Ous har landsfunksjon for benmargstransplantasjon hos barn. De har etter omfattende arbeid og betydelige midler fra SfK siden 2013, blitt internasjonalt godkjent og blitt plukket ut til å være ett av få europeiske sentra for en internasjonal studie. Dette kan føre til at fler barn får sikrere og bedre behandling før, under og etter benmargstransplantasjon. De som får tilbakefall får bedre prognoser og fler kan får utført transplantasjon! Dette kan redde mange barn.

SfK svært stolte og heldige som har muligheten til å løfte denne kompetansen videre og vil fortsette å bidra til videreutvikling av dette prosjektet i samarbeid med OUS, Rikshospitalet.

Benmargstransplantasjon på barn er svært komplekst og fremdriften har vært positiv som følge av SfK sin støtte. I 2016 har SfK bidratt med ytterligere 200.000 til dette prosjektet for å få på plass en koordinator for benmargsdonorer, de har fått midler til deltagelse på flere nødvendige konferanser og fått 250.000 til forskning på overlevelse og senskader hos barn med hjernesvulst.

Diverse privatpersoner:
Vi hjelper årlig en rekke enkelttilfeller som henvender seg til oss igjennom helsepersonell. Vi prøver så godt vi kan å skreddersy vår støtte etter hvert enkelte tilfelle.

Dette være seg alt fra spadag, hotelltur for familie, kreftsyke barn og kreftsyke voksne, eller pårørende; da særlig der barn er pårørende.

Vi gir unntaksvis gavekort/pengestøtte der pasienter/pårørende er i vanskelig økonomisk situasjon grunnet kreftsykdom, vi gir bort leker, opplevelser og vi lytter og støtter.

Superselma-prosjektet:
Prosjektet skal styrke arbeidet rettet mot barn med kreft. Målet er kunne nå ut til flere barn som trenger hjelp.

Hva er et Lysglimt:

 • Kinobilletter, restaurantbesøk, dagsturer for å få et avbrekk fra å sitte på sykehuset hele dagen.
 • Bamser, premier, leker, aktiviteter barna kan glede seg over i lange dager på sykehus.
 • Lekestativ, sandkasser og ute-dukkehus til barn som grunnet lavt immunforsvar ikke kan delta i barnehage/skole over tid pga smittefare. Disse har lange og krevende dager og det er lettere for foreldrene å la barn utfolde seg på hjemmebane.
 • Tre dagers drømmetur til Kristiansand Dyrepark med eksklusive opplevelser kun for oss. Dette er tiltak for hele familien slik at de skal kunne ta vare på familielivet.
 • Vinteropplevelser. Dette er tiltak for hele familien slik at de skal kunne ta vare på familielivet. 

Kaptein Sabeltann:
Ble gjennomført i august. SfK er samarbeidspartner med Kristiansand Dyrepark og har siden 1997 gledet familier på tre dagers drømmetur til Dyreparken i Kristiansand. Familiene som er med oss på tur er i en vanskelig livssituasjon. De trenger avlastning, støtte og energi. De er påvirket av lange dager på sykehus over flere år og tunge stunder. De trenger tid sammen som familie.

Noen familier kan ikke delta pga. cellegiftkurer/behandling og de har vi hjulpet med ferie, hotell etc. utenom arrangementet.
Vintertur:
Ble gjennomført i februar. Et lite avbrekk fra sykehus og sykdom kan gjøre underverker og er avgjørende for å gi familiene minner og energi i en vanskelig tid. Vi hadde med fem familier på tur. På Beitostølen var helgen fylt med fantastiske opplevelser som hundesledetur, grilling ute, god mat, hotellopphold, ansiktsmaling og overraskelser underveis. Barna som var med har vært isolert lenge på grunn av sykdom og smittefare og fikk endelig litt rom for å leke med andre barn. Vi hadde også med spesialsykepleier slik at foreldrene skal føle seg trygge. Det var god tid til avkobling og lek. Alt vi gjør på slike turer er tilpasset barna og er kun for vårt følge.

Vi sørger for å skreddersy turen slik at familiene får en uforglemmelig opplevelse. Dette gir gode minner og energi til å kjempe videre.

Barnas Jul:
For 16. år på rad delte SfK ut pengegaver til alle barneavdelingene på sykehus over hele landet. Pengene ble brukt til diverse aktiviteter som gjorde det ekstra hyggelig for de barna med familie som måtte tilbringe julehøytiden på sykehuset. Vi skiller ikke på diagnoser her, så alle barn som er på sykehuset i denne perioden får nyte godt av dette. Vi fikk inn nok penger til å inkludere flere avdelinger og flere barn, samtidig som en del av sykehusene fikk større pengegaver enn vanlig. På enkelte avdelinger har vi kjøpt inn og delt ut gavekort, leker og andre ting til aktiviteter og moro, for at pengene skal få umiddelbar nytte for barna. Vi er nøye med å få tilbakemeldinger på hva pengene er brukt til, slik at våre gavebidrag ikke bare blir stående på sykehusets gavekonto.

Fremtidig utvikling

Foreningen vil fortsette å ha stort fokus mot innsamling fra privatpersoner og målrettet møtevirksomhet med næringslivet. Det er fokus på å opparbeide seg et større nettverk av samarbeidspartnere. Det var målet i 2016 å få flere signerte samarbeidsavtaler med bedrifter. Dette vil være fokus i årene fremover.

Videre målsetting er å opprettholde og videreutvikle det gode grunnlaget som foreningen nå har lagt for videre drift. Da spesielt Superselma-prosjektet. Prosjektet viser en stor økning i innsamlede midler og antallet barn med kreft vi har hjulpet har steget betraktelig. 2017 vil ha enda bredere fokus på å lage systemer som lettere fanger opp de som trenger hjelp.

Foreningen har laget en ny strategi for å få flere gjennomført flere kampanjer for å få flere faste, private givere; noen som vil lønne seg over tid. Samt endre strategien for å beholde og knytte til seg private givere generelt. Dette vil lønne seg på både kort og lang sikt.

Foreningen har knyttet sterkere bånd til det lokale næringslivet spesielt i Asker igjennom næringslivs nettverk og sponsorater.

Målet vårt er å jobbe videre med strategier for følgende:

 • Synliggjøre SfK og Superselma-prosjektet
 • Ukentlig vise på sosiale medier hva vi har innvilget av LYSGLIMT
 • Hjelpe flere
 • Ta større del i fagkunnskap
 • Delta på flere fagarenaer
 • Hjelpe flere voksne med kreft
 • Oppsøke kreftavdelinger/fagmiljø for voksne med kreft
 • Effektivisering av arbeidsmetoder
 • Starte hjemmesykehus for barn i Telemark og Vestfold. Møtevirksomhet med flere institusjoner som ikke har hjemmesykehus.

Regnskap 2016

SfK har i 2016 hatt en positiv utvikling og har fått inne flere gavemidler sammenlignet med fjoråret og sammenslåingen med Superselma har gitt foreningen et løft som gjør at foreningen kan bidra mer i kreftsaken. Andel av innsamlede midler som går til formål er på 87% i 2016 mot 85% i 2015. Foreningen har en formålskapital (egenkapital) på 35% i 2016 mot 26% i 2015. Positiv formålskapital er med på å gi foreningen handlingsmulighet når nye prosjekter skal støttes. Styret er svært fornøyd med årets aktivitet og ser positivt på fremtiden.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av SfK sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

 

SfK fikk i 2016 et aktivitetsoverskudd på NOK 224 124,-. Styret foreslår at netto resultatet overføres til annen formålskapital (annen egenkapital).