Om oss

Støtteforeningen for Kreftrammede-Superselma arbeider for å skape lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

 

Styrets redegjørelse for 2020

Virksomheten

SfK er nå inne i sitt 29. driftsår. Foreningen er en frivillig og uavhengig organisasjon som ved hjelp av innsamlede midler arbeider for å nå ut til så mange som mulig med positive opplevelser og ønsker å bidra til smil, glede og et håp til de som har det vanskelig. Selskapet har lokaler i Asker kommune.

SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Dette er helt nødvendig for at helsepersonell skal kunne utvikle seg faglig og gi den beste omsorgen for kreftrammede pasienter og pårørende. SfK ønsker å hjelpe både voksne og barn med kreft.I 2016 slo SfK seg sammen med Superselmas forening som har vært en foreldredrevet forening siden 2013. De har gitt lysglimt til kreftsyke barn i hele Norge. Superselma-prosjektet ble fra 2016 Støtteforeningen for Kreftrammede sitt hovedprosjekt for barn. Prosjektet gir LYSGLIMT til barn med kreft i hele landet og har stort fokus på å gi midler til kompetanse til helsepersonell.

Vi er opptatt av:

 • Tett dialog med pasienter, pårørende og helsepersonell for å hjelpe på beste måte
 • Ta vare på foreldrene og søsken til barn med kreft
 • At veien for å få hjelp er kort. Vi tar avgjørelser fortløpende
 • Møte pasienter og pårørende i den situasjonen de befinner seg i der og da med respekt, forståelse og ydmykhet.
 • Gi bedre kompetanse til helsepersonell
 • Kvalitetssikre at pengene blir brukt som avtalt på helseinstitusjonene

Aktiviteter

Vi har en tett dialog med helsepersonell på institusjonene. Dette bidrar til et godt grunnlag for å kartlegge hvordan vi kontinuerlig kan hjelpe personalet, pasientene og pårørende på beste måte.

SfK har tilrettelagt for god kvalitetssikring og oppfølging av prosjektene vi støtter. Målet med dette er å kunne vise til hva vi har oppnådd med å gi pengene til kreftsaken og få fremdrift i prosjektene. Vi ønsker at vår hjelp skal være bærekraftig.

Følgende aktiviteter har vært gjennomført i 2020:

Kompetanseheving av helsepersonell:
SfK har fortsatt stor økning av søknader fra helsepersonell som søker midler til deltakelse på kurs/konferanser som omhandler kreft. Dette mener vi er viktig slik at helsepersonell kan tilegne seg ny og nødvendig kunnskap og samtidig kommer sammen på tvers av sykehusregionene og får utveksle kunnskap og erfaring. Grunnet covid 19-situasjonen begrenset vi innvilgning av midler til dette i 2020. Bråset Bo-og Omsorgssenter, lindrende avdeling fikk 100.000 kroner til Landskonferansen i Palliasjon. Denne konferanse ble avlyst grunnet covid-19 og midlene er overført til å bruke i 2021 til samme formål.

Diverse privatpersoner:
Vi hjelper årlig en rekke enkelttilfeller som henvender seg til oss igjennom helsepersonell eller direkte. Vi prøver så godt vi kan å skreddersy vår støtte etter hvert enkelte tilfelle.

Dette være seg alt fra spadag, hotelltur for familie, kreftsyke barn og kreftsyke voksne, eller pårørende; da særlig der barn er pårørende. Vi gir lysglimt til både voksne, barn og pårørende.

Vi gir gavekort/pengestøtte der pasienter/pårørende er i vanskelig økonomisk situasjon grunnet kreftsykdom, vi gir bort leker, opplevelser og vi lytter og støtter.

Utdelte lysglimt voksen:

 • Opphold på SPA for voksen mor med kreft sammen med datteren.
 • Opplevelsesreise til Dyreparken for 6 kreftrammede barnefamilier, der mor eller far er syke eller mistet en forelder.
 • 20 pasienter i økonomisk uføre har fått gavekort og tilpassede gavepakker
 • 20 pasienter fikk julekurv full av overraskelser og tilpassende juleønsker
 • Flere pårørende barn har mottatt tilpassende lysglimt

Sørlandet Sykehus, Kristiansand- stråleavdelingen:

Utbetalte 36.000 kroner til å sette opp takhengt pasienthåndtak for å gjøre det lettere for pasienter og helsepersonell når pasienten skal komme seg av og på strålebenken.

Superselma-prosjektet:
Prosjektet skal styrke arbeidet rettet mot barn med kreft. Målet er å kunne nå ut til flere barn og ungdom som trenger hjelp.

Utdelte lysglimt barn og ungdom:

 • Leker, aktiviteter og gavekort til søsken som er pårørende til kreftsyke barn
 • Bamser, leker, aktiviteter, premier til barneavdelinger som barna gledet seg over i utfordrende tider på sykehuset grunnet covid.
 • 10 barn og unge fikk Playstation, Nintendo, lego eller lekesett ut ifra konkrete ønsker
 • Flere familier som har et barn med kreft har fått tilpasset opphold/helg på hotell/ferie i Dyreparken
 • Gavekort til foreldre med kreftsykt barn pga. økonomiske utfordringer
 • Klær og diverse. utstyr til familier som har økonomiske utfordringer
 • Julegaver/lysglimt til mange barn og deres søsken/familie som trengte lysglimt i julehøytiden
 • VR-briller til kreftsyk ungdom
 • 25 familier fikk levert/tilsendt tilpassede Lysglimt-pakker grunnet isolasjon hjemme i covid-perioden.
 • IPAD og penn til kreftsyk ungdom
 • Opphold i Dyreparken for flere kreftrammede barnefamilier. Skreddersydd etter familienes ønske, behov og tilstand

Sørlandet Sykehus, Kristiansand- barneavdelingen:

Takket være samarbeid og bidrag fra IKANO Bank og IKEA fikk vi mulighet til å sette inn en ekstra dør til et av isolatene på barneavdelingen. Dette slik at familiene kunne går rett ut i hagen/atrium. Grunnet covid-19 var alle barna med en forleder på isolat og kunne ikke bevege seg ut i felles areal eller lekerom. De fikk derfor masse leker, aktiviteter, hobbysaker og interiør fra IKEA Sørlandet da behovet for dette var stor.

Sykehuset Telemark, barneavdelingen:

Vi leverte leker og uniformer med hjemmesykehusets logo til Avansert hjemmesykehus for barn. I tillegg fikk de utbetalt 15.000 kroner til oppgradering av lekerom og diverse medisinsk utstyr.

St. Olavs hospital, avansert hjemmesykehus for barn:

Vi leverte uniformer med hjemmesykehusets logo til Avansert hjemmesykehus for barn.

Oslo Universitetssykehus, Avansert hjemmesykehus for barn, Ullevål:

Vi leverte leker/premier, tyggegummi, velværeprodukter, klistremerker og andre spesifikke ønsker til barn og ungdom. De fikk påfyll av kaffe og flere uniformer med hjemmesykehusets logo.

Kaptein Sabeltann:
Ble gjennomført 5.-7. august. Vi er samarbeidspartner med Kristiansand Dyrepark og har siden 1997 gledet familier på tre dagers drømmetur til Dyreparken i Kristiansand. Familiene som er med oss på tur er i en vanskelig livssituasjon. De trenger avlastning, støtte og energi. De er påvirket av lange dager på sykehus over flere år og tunge stunder. I 2020 var mange familier preget av covid-19 situasjonen. Vi hadde med oss 10 familier, hvorav mange familier er store og har mange barn. De trenger tid sammen som familie.

Noen familier kan ikke delta pga. cellegiftkurer/behandling og vi har hjulpet 10 familier med eget opphold i Dyreparken + hotell utenom arrangementet.

Barnas Jul:
For 20. år på rad delte vi ut pengegaver til barneavdelingene på sykehus over hele landet. Pengene ble brukt til diverse aktiviteter som gjorde det ekstra hyggelig for de barna med familie som måtte tilbringe julehøytiden på sykehuset. Vi skiller ikke på diagnoser her, så alle barn som er på sykehuset i denne perioden får nyte godt av dette. Grunnet covid-19 kartla vi sammen med helsepersonell behovet for hjelp fordi aktiviteter, juletrefest etc. Ble avlyst grunnet covid.

På mange avdelinger delte vi i stedet ut leker, gaver og andre ting til aktiviteter og moro, for å gi umiddelbar nytte for barna. Mange barn måtte være på isolat og derfor delte vi ut skreddersydde gavepakker til hvert enkelt isolatrom.

Fremtidig utvikling

Vi har stor tro på organisasjonens fremtid og det har behov for vekst.

Det er mange og krevende arbeidsoppgaver som nå har kommet på plass og vi brukte mye av 2020 for å oppstart, tilrettelegging og iverksetting av en del av tiltakene. Blant annet fikk vi nytt styre i juni som startet med månedlige styre/arbeidsmøter for å få bedre kontinuitet og fremdrift.

Foreningen vil stadig tilegne seg mer kunnskap om fundraising, videreutvikle bedriftsmarkedet, flaskepantprosjektet og aktiviteter rettet mot bedrifter.

Videre målsetting er å opprettholde og videreutvikle det gode grunnlaget som foreningen har lagt for videre drift. Superselma-prosjektet anser vi nå som å ha bli et merkevarenavn og at vi nå «EIER» ordet LYSGLIMT i innsamlingsbransjen. Det skal jobbes mer med markedsføring av dette.

Foreningen har 2019 og 2020 gjennomgått endringer i organisasjonen og har jobbet frem en tydeligere strategi for 2021-2023. Det fokuseres også på 5-10 års planer.

Hovedfokus for dette er:

 • Kompetanse-bransjekunnskap
 • Digitalisering/IT
 • Lønnsomme prosjekter
 • Økonomi
 • Markedsføring og informasjonsarbeid
 • Kreativitet
 • Fremdrift

Vi ønsker å styrke Superselma- prosjektet som per i dag skal styrke arbeidet rettet mot barn med kreft. Målet er å jobbe frem et prosjekt i samarbeid med helsevesenet som gjør det mulig at alle barn som får kreft får opplysninger om Superselma-prosjektet i sitt første møte med sykehuset som tilrettelegger for videre pakkeforløp. Videre vil vi jobbe frem en strategi om å gjøre Superselma-prosjektet diagnoseuavhengig.

Vi vil opprettholde kjernen i alle våre prosjekter og vurderer fortløpende hvordan vi kan endre innsamlinger, metoder og utvikle kreative ideer for å samle inn penger.

Videre målsetting er å opprettholde og videreutvikle det gode grunnlaget som foreningen har lagt for videre drift.

Regnskap 2020

SfK har i 2020 hatt en liten nedgang i innsamlede midler sammenlignet med fjoråret, men årets aktivitet har likevel gitt et aktivitetsoverskudd som gir foreningen større handlefrihet i kommende prosjekter. Andel av innsamlede midler som går til formål er på 79,7% i 2020 mot 80,4% i 2019. Foreningen har en formålskapital (egenkapital) på 63% i 2020 mot 60% i 2020. Positiv formålskapital er med på å gi foreningen handlingsmulighet når nye prosjekter skal støttes. Styret er svært fornøyd med årets aktivitet og ser positivt på fremtiden.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av SfK sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Styret bedømmer at foreningens planer og finansielle stilling vil sikre fortsatt drift av virksomheten i tiden fremover (se eget avsnitt ”fremtidig utvikling”). I samsvar med regnskapslovens § 3 – 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Arbeidsmiljø, personale og likestilling

Foreningen hadde 5 ansatte pr 31.12.20, tre kvinner og to menn. Arbeidsmiljøet anses som godt, foreningen har et positivt syn på likestilling og arbeider med å fremme full likestilling mellom kvinner og menn. Styret består av 2 menn og 3 kvinner.

Miljørapportering

Styret kjenner ikke til forhold i bedriften som medfører forurensning av det ytre miljø.

Årsresultat og disponeringer

SfK fikk i 2020 et aktivitetsoverskudd på NOK 104 361,-. Styret foreslår at netto resultatet overføres til annen formålskapital (annen egenkapital).