Innkalling til årsmøte i Støtteforeningen for Kreftrammede

Årsmøte i Støtteforeningen for Kreftrammede holdes 18. juni 2020

Støtteforeningen for Kreftrammede innkaller til ordinært årsmøte. Torsdag 18. juni 2020 kl. 10:00 er du velkommen!

Velkommen til årsmøte!

Støtteforeningen for Kreftrammede innkaller til ordinært årsmøte.

Tid: 18. juni 2020 kl. 10:00-11:00
Sted: Støtteforeningen for Kreftrammede sine lokaler, Bankveien 7, 1383 Asker

Maks antall plasser: 25. Regler for smittevern vil bli nøye fulgt.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent.
3. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsberetning.
6. Godkjenning av resultat regnskap for 2019 og balanse pr.31.12.2019.
7. Fastsettelse av styrehonorar.
8. Valg av revisor.
9. Valg av styre.
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer
c) Valgkomite
10. Innsendte saker.

Eventuelle saker ber meldes inn snarest, senest 11. juni til Støtteforeningen for Kreftrammede på e-post: marianne.kristiansen@sfk.no

Forespørsler vedrørende årsmøtet kan rettes til styrets leder Stein Tennebø : stein.tennebo@tennebo.no eller
daglig leder, Marianne Kristiansen.

Vi ønsker hjertelig velkommen.

Vennligst meld i fra om du vil komme grunnet smittevern og plass.

22. mai 2020
For styret i Støtteforeningen for Kreftrammede